speaker-photo

Dr. Sami Alshamari

Consultant Palliative Medicine

King Fahad Medical City. 

Riyadh. KSA.